A konferencia programja

XXVI. Nemzetközi Vegyészkonferencia
26th International Conference on Chemistry

2020. október 30., péntek,  online megszervezésben
Friday, October 30, 2020, Online

 

 

A konferencia szervezői / Organizers

    Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémia Szakosztály
                  Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania Chemistry Department          

       BBTE, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet
                  Babeş-Bolyai University, Hungarian Institute of Chemistry and Chemical Engineering

       

Együttműködő partnerek / Cooperative Partners

MKE_logo        Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest
               
Hungarian Chemical Society, Budapest

     Magyar Természettudományi Társulat, Budapest
              Hungarian Natural Science Society, Budapest
           

A konferencia elnöke / Chairman

MAJDIK Kornélia

 

A konferencia kiadványa/ Conference publication

http://ojs.emt.ro/index.php/chem

 

A konferencia tudományos bizottsága / Scientific committee

MAJDIK Kornélia
BBTE, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, Kolozsvár, RO
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Hungarian Institute of Chemistry and Chemical Engineering

NOVÁK Lajos
BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, HU
Budapest University of Technology and Economics, Department of Organic Chemistry and Technology

KILÁR Ferenc
PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet, HU
University of Pécs, Medical School, Institute of Bioanalysis

ZSUGA Miklós
Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, HU
University of Debrecen, Department of Applied Chemistry

DIBÓ Gábor
Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Kémia Tanszék, SK
Selye János University, Teacher Training Faculty, Dep. of Chemistry, SK

HÓRVÖLGYI Zoltán
BME, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, HU
Budapest University of Technology and Economics, Department of Physical Chemistry and Materials Science

HUSZTHY Péter
BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, HU
Budapest University of Technology and Economics, Department of Organic Chemistry and Technology

NAGY Levente-Csaba
BBTE, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, Kolozsvár, RO
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Hungarian Institute of Chemistry and Chemical Engineering

GÁL Emese
BBTE, Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet, Kolozsvár, RO
Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Hungarian Institute of Chemistry and Chemical Engineering
 

 

 A konferencia szervezőbizottsága / Organizing Committee

            MAJDIK Kornélia, HORVÁTH Erika, TÓTH Ildikó, PROKOP Zoltán

 

Támogatók / Sponsors

 

 

 

 

 

 

 A díjak támogatói  / Sponsors for the Awards

            Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság /Hungarian Technical Scientific Society of Transylvania
           Magyar Kémikusok Egyesülete, Budapest /Hungarian Chemical Society, Budapest
           Magyar Természettudományi Társulat, Budapest  / Hungarian Society of Natural Sciences, Budapest
           Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesülete / Hungarian Chemical Society of Cluj
           Varga József Alapítvány, Budapest / Foundation Varga Jozsef, Budapest

 

A konferencia programja
Program

10:00         Konferencia megnyitó (I. terem) / Opening of the conferencee (I. room): 
        
                  meet.google.com/gfm-tgvd-syu

10:15         Visszatekintés az EMT 30 éves tevékenységére / A retrospective of the past 30 years of EMT

10:30         Plenáris előadások (I. terem) / Plenary presentations (I. room):
                           meet.google.com/gfm-tgvd-syu

12:00         Szünet / Break

12:10         Doktorandusz plénum I. (I. terem) / Ph. D students plenary presentations  I. (I. room):
                           meet.google.com/gfm-tgvd-syu

12:10         Doktorandusz plénum II. (II. terem) / Ph. D students plenary presentations  II. (II. room):
 
        
                 meet.google.com/aoe-erwn-doe

14:00         Ebédszünet / Lunch break

15:00         Szekció-előadások (I. terem) / Section presentations (I. room):
                          https://meet.google.com/gfm-tgvd-syu

15:00         Poszter szekció (II. terem) / Posters presentations (II.room):
                          meet.google.com/aoe-erwn-doe

15:00         Diák-poszter szekció (III. terem) / Students posters presentations (III. room):
       
                  meet.google.com/mtz-nkmd-mmz

17:30         A konferencia hivatalos zárása, díjazás (I. terem) / (I. room) Official closing of the conference:
                           meet.google.com/gfm-tgvd-syu

18:00         Kötetlen beszélgetés – Hogyan szervezzük a XXVII. Vegyészkonferenciát?
                  Informal conversations – How to organize 27TH International Conference on Chemistry?
 

Figyelem!

Az időpontok romániai (kelet-európai) időzónának megfelelően vannak megadva.

 

 

Plenáris előadások 
Plenary Presentations

I. terem / I. room
https://meet.google.com/gfm-tgvd-syu 

Ülésvezető / Chairman: MAJDIK Kornélia

10:30        HOHMANN Judit
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar-Farmakognóziai Intézet
Euphorbia diterpének mint a gyógyszerkutatás ígéretes molekulái
Euphorbia diterpenes as promising molecules of drug discovery

11:00        NYULÁSZI László
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
Számítógépes barangolás molekulák és reakciók között

 

11:30        KILÁR Ferenc
                 Pécsi Tudományegyetem, Bioanalitikai Intézet

                 Bioanalitikai kérdések
                 Bioanalytical solutions

 

Doktorandusz plénum I.
PhD Students Plenary Presentations I.

I. terem / I. room
https://meet.google.com/gfm-tgvd-syu 

Kémia és Vegyészmérnöki szekció
Chemical Engineering and Chemistry section

 Elnök /Chairman: HUSZTHY Péter
Bíráló bizottság / Reviewing Committe:
CSAVDÁRI Alexandra, KÉKI Sándor, MAJDIK Kornélia

Ülésvezetők / Chairmen: OROSZ Krisztina, MIKOLA Erika

12:10        KERESZTESI Ágnes, SZÉP Róbert, BODOR Zsolt, BODOR Katalin, SCHMUTZER Gabriella, BÁLINT Kinga
Csapadékvíz kémiai összetételének hosszútávú elemzése az európai kontinensen
Long-term analysis of rainwater chemistry over the European continent

12:20        SASZET Kata, PAP Zsolt, ALMÁSI Enikő, BAIA Lucian
Kuprit ásványok lehetséges alkalmazásai a kémiában - anyagtudományi jellemzés
Cuprite minerals – investigation of material properties and possible applications in chemistry

12:30        SZABÓ Blanka, VALYON József, BARTHOS Róbert
MgO-SiO2 katalizátorok az etanol-butadién reakcióban: Lewis savas helyek hatása
MgO- SiO2 catalysts for the ethanol to butadiene reaction: The effect of lewis acid promoters

12:40        TÓTH Zsejke-Réka, DEBRECZENI Diána, PAP Zsolt, HERNÁDI Klára, Milica TODEA, Dan C. VODNAR, Lucian BAIA, MAGYARI Klára
Ag3PO4 tartalmú bioaktív üveg kompozitok előállítása, jellemzése és antibakteriális hatásának a vizsgálata
Synthesis, characterization, and antibacterial behavior analysis of the Ag3PO4 containing bioactive glass

12:50        THAMER Adnan Abdullah, TATJANA Juzsakova, ALI Dawood Salman, DOMOKOS Endre
Vanádium-pentoxid nanorészecskék alkalmazása festék szennyeződések vizes oldatból történő eltávolítására
Vanadium Pentoxide Nanoparticles for Removal of Dyes from Aqueous Solutions

Ülésvezetők / Chairmen: KERESZTESI Ágnes, SASZET Kata

13:00        BALOGH Álex Kálmán, FEHÉR Péter Pál, J Ferenc, PURGEL Mihály
Palládium-szalán komplexek flexibilitásának modellezése
Modeling the flexibility of palladium-salan complexes

13:10        OROSZ Krisztina, J Ferenc, UDVARDY Antal, CZÉGÉNI Csilla Enikő, PAPP Gábor, KATHÓ Ágnes, HORVÁTH Henrietta
Ir(I)-NHC és Ir(I)-NHC-foszfin komplexek előállítása, katalitikus tulajdonságainak vizsgálata
Synthesis of Ir(I)-NHC and Ir(I)-NHC-phosphine complexes, explore their catalytic properties

13:20        BODOR Katalin, BODOR Zsolt, SZÉP Róbert, KERESZTESI Ágnes, SZÉP Alexandru
Néhány palackozott romániai ásványvíz jellemzése a teljes ásványi anyag tartalom alapján
Characterization of some bottled Romanian mineral waters on the basis of the total mineral content

13:30        MIKOLA Erika, GEÖSEL András, STEFANOVITS-BÁNYAI Éva, FODOR Marietta
Pleurotus ostreatus fajtajelöletek értékes tulajdonságainak összehasonlítása klasszikus kémiai
módszerrel és noninvazív technikával
Comparison of valuable accomplishment of pleurotus ostreatus candidate varieties by classical chemical methods and noninvasive technique

 

Doktorandusz plénum II.
PhD Students Plenary Presentations II.

II. terem / II. room
meet.google.com/aoe-erwn-doe 

Kémia és Vegyészmérnöki szekció
Chemical Engineering and Chemistry section

Elnök / Chairman: JOÓ Ferenc
Bíráló bizottság / Reviewing Committe:
HÓRVÖLGYI Zoltán, LOVÁSZ Tamás, MAJDIK Kornélia

Ülésvezetők / Chairmen: BARABÁS Laura-Edit, DECSI Balázs

12:10        FEHÉR Zsuzsanna, KISS Johanna, Diana DAICU, KISSZÉKELYI Péter, NAGY Sándor, KÁRPÁTI Levente, HUSZTHY Péter, KUPAI József
Poli(etilén-tereftalát) bontása visszaforgatható organokatalizátorok segítségével
Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) in the presence of recyclable organocatalysts

12:20        GÁL Melinda-Éva, BOTH Júlia, LOVÁSZ Tamás
10-Etil-3-karboxi-fenotiazin sóinak az előállítása és optikai tulajdonságaik vizsgálata
Preparation of 10-Ethyl-3-carboxy-phenothiazine salts and investigation of their optical properties

12:30        MAJOR Máté Miklós, KOVÁCS Regina, GUÓTH Mária, BALOGH Szabolcs, BÉNYEI Attila, BAKOS József, FARKAS Gergely
Új háromfogú kéntartalmú ligandumok szintézise és alkalmazása ruténium-katalizált hidrogénezési reakciókban
New tridentate thioether ligands: synthesis and application in ruthenium-catalyzed hydrogenation reactions

12:40        FARKAS Noémi-Izabella, MARINCAȘ Laura, BARABÁS Réka
Különböző hatóanyagok in vitro felszabadulási mechanizmusának vizsgálata nano-hidroxiapatit alapú  nanokompozitokról
Investigation of the in vitro release mechanism of different active ingredients from nanohydroxyapatite-based nanocomposites

12:50        DECSI Balázs, BALOGH György Tibor, BALOGH-WEISER Diána
Biomimetikus katalizátorok fejlesztése mikrofluidikai reaktorokhoz
Development of biomimetic catalysts for microfluidic reactors

Ülésvezetők / Chairmen: FARKAS Noémi, GÁL Melinda-Éva

13:00        BARABÁS Laura-Edit, GAL Cristian Andrei, PAIZS Csaba
Benzaldehidszármazékok értékes termékekké való átalakítása bienzimatikus kaszkádrendszerben
The development of bienzymatic cascade system for the conversion of benzaldehydes into valuable products

13:10        BALÁZS Márta, MIKLÓSSY Ildikó, PÉTER Anita, BARTOS Hunor, ANTAL Emőke, BODOR Zsolt
A Basfia succiniciproducens borostyánkősav termelésének vizsgálata ipari szubsztrátokon
Study of succinic acid production by Basfia succiniciproducens from industrial subtrates

13:20        GAL Cristian Andrei, BARABÁS Laura-Edit, BENCZE László Csaba, TOSA Monica Ioana, PAIZS Csaba
Enzimhálózatok fejlesztése enantiomertiszta aminoalkoholok szintézisére
Enzymatic network development for the synthesis enantiopure aminoalcohols

13:30        SALAMON Pál, SZÉP Evelin, TAR Gyöngyi, ALBERT Beáta
SARS-CoV-2 stabilitás vizsgálat RT-PCR módszerrel orr- és garat nyálkahártya mintából
Sars-Cov-2 Stability Analysis by Rt-Pcr from nasal and pharyngeal mucosa samples

 

Szekció-előadások 
Section Presentation

I. terem / I. room
https://meet.google.com/gfm-tgvd-syu 

Ülésvezetők / Chairmen: RÓTH Gergő, ifj. VÁRHELYI Csaba

15:00        ANDRÁS Csaba Dezső, MOLNOS Éva, MÁTYÁS László, SZÉP Alexandru
Desztilláció modellezésére alkalmas új korrelációs függvények azeotróp elegyek gőz-folyadék egyensúlyi görbéire
New correlation functions of VLE-curves of azeotropic mixtures for distillation modelling purposes

15:15        CSAVDARI Alexandra, DANCIU Ana-Maria
A benzalkonium kloríd adszorpcióját leíró kinetikai modellek
Kinetik models describing the adsorption of benzalkonium chloride

15:30        DÉKÁNY-ADAMOCZKY Anita, NAGY Lajos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
1-amino-5-izocianonaftalin reakciója Hg(II) ionokkal víz jelenlétében
Reactions of 1,5-isocyanoaminonaphthalene with Hg(II) ions in the presence of water

15:45        GOMBOS Sándor, SZILÁGYI József
A sütőipari élesztő erjedési folyamata a tészta előállítás paramétereinek függvényében
Fermentation process of baker's yeast as a function of the technological parameters of dough preparation

16:00        MAGYARI Klára, TÓTH Zsejke-Réka, Alexandra DRANCA, Marieta MURESAN-POP, TAULESCU Marian, PAP Zsolt, Sidonia BOGDAN, C. VODNAR Dan, LICARETE Emilia, PÁLL Emőke, SEVASTRE Bogdan, BAIA Lucian
Arany nanorészecskéket tartalmazó bioaktív üveg – biopolimér kompozítok előállítása, jellemzése és alkalmazhatósága
Synthesis, characterization and applicability of bioactive glass - biopolymer composites with gold  nanoparticles

16:15         HASHIMOV Mahir, KUKI Ákos, NAGY Tibor, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Többlépéses tömegmaradék analízis alkalmazása kopolimerek tandem tömegspektrumainak
elemzésére
Application of Multistep Mass-Remainder Analysis for the evaluation copolymer tandem mass spectra

16:30        RÓTH Gergő, NAGY Tibor, KUKI Ákos, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Kopolimer tömegspektrumok automatikus kiértékelése
Automatic evaluation of copolymer mass spectra

16:45        TÓTH Zsejke-Réka, DEBRECZENI Diána, KISS János, PAP Zsolt, HERNÁDI Klára, KOVÁCS Gábor
Ag-alapú fotoaktív anyagok előállítása, jellemzése és alkalmazhatósági vizsgálata
Synthesis, characterization and applicability of Ag-based photoactive materials

17:00        ifj. VÁRHELYI Csaba, SZALAY Roland, POKOL György, MADARÁSZ János, MIHÁLY Judith, PAPP Judit, GOGA Firuţa, HUSZTHY Péter, SIMON-VÁRHELYI Melinda, AVRAM Alexandra
Glioximokkal, Schiff-bázisokkal előállított új platina- komplexek fizikai-kémiai elemzése, és biológiai tulajdonságainak vizsgálata
Novel platinum complexes prepared with glyoximes, Schiff bases, their physico-chemical analysis and biological  properties study

17:15        NAGY Tibor, KUKI Ákos, HASHIMOV Mahir, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Kopolimer blendek vizsgálata  Tömegmaradék Analízissel
Characterization of copolymer blends by Mass-Remainder Analysis

 

Poszterek
Posters

II. terem / II. room
meet.google.com/aoe-erwn-doe

15:00        BUIER Regina, SZABÓ Gabriella, SZŐKE Árpád, MUNTEAN Norbert, KATONA Gabriel, MURESAN Liana
Metilén kékkel impregnált szilika nanokonténerek hatása a kitozán vékony rétegre
Influence of methylene blue impregnated silica nanocontainers on the properties of chitosan thin layers

15:10        BUNDA Szilvia, LIHI Norbert, VORONA Krisztina, UDVARDY Antal, J Ferenc
Új szulfoszalán ligandumok és átmenetifém komplexeik előállítása és katalitikus sajátságaik
Preparation of new sulfosalan ligands and their transition metal complexes and their catalytic properties

15:20        CSUVIK Oszkár, FÜLÖP Ferenc, CSÁMPAI Antal, SZATMÁRI István
A 2-naftol nitrogén-tartalmú analógjainak transzformációi
The transformation of nitrogen-containing analogues of 2-naphthol

15:30        GÁL Emese, Łukasz DABROWSKI
Extrahálási és kimutatási eljárás kidolgozása gombaölőszerek kimutatására karton doboz mintából
Development of extraction and analytical method for determination of fungicide residues in cardboard samples

15:40        HARSÁGI Nikoletta, HENYECZ Réka, DOMBORÓCZKI Anna, KISS Nóra Zsuzsa, KEGLEVICH György
Gyűrűs foszfinátok alkoholízisének vizsgálata mikrohullámú (MW) körülmények között
Investigation of the MW-assisted alcoholysis of cyclic phosphinates

15:50        HUSZÁR Bianka, Henyecz Réka, Keglevich György
Aril-halogenidek reaktivitása a palládium-acetát által katalizált P–C kapcsolási reakciókban
Reactivity of the aryl halides in the palladium-acetate catalyzed P–C coupling reaction

16:00        KŐRÖSI Márton, ARANY Dóra,  MIHALOVITS Máté, BÉRI János, SZÉKELY Edit
Szerves módosítók hatása a nagynyomású szén-dioxidban mért olvadáspont-csökkenésre
The effect of organic modifiers on the melting point depression observed under carbon dioxide pressure

16:10        SZEREDAI Bettina-Dóra, MUNTEAN Norbert, TŐTŐS Robert
Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszer optimalizálása Microsoft Excel felhasználásával
Optimizing a high performance liquid chromatography separation with Microsoft Excel

16:20        NOVECZKY Péter, SÁNDOR Viktor, DÖRNYEI Ágnes, KILÁR Anikó, BERKICS Balázs Viktor, KOCSIS Béla, KILÁR Ferenc
Lipid A foszforilációs- és acilációs izomereinek elválasztása és jellemzése NACE-ESI-MS/MS módszerrel
Separation and characterization of the phosphorylation and acylation isomers of lipid A by NACE-ESI-MS/MS

16:30        RÁPÓ Eszter, SZABÓ Ábel, ARADI László, TONK Szende
A tojáshéj jellemzése és adszorpciós tulajdonságai reaktív festék példáján keresztül
Characterization and adsorption properties of eggshell through the example of reactive dye

16:40        SZOLNOKI Csenge Tamara, ERDEI Szabolcs Róbert, JFerenc, KATHÓ Ágnes, UDVARDY Antal
Félszendvics-Ru(II) komplexek mechanokémiai előállítása golyósmalomban
Félszendvics-Ru(II) komplexek mechanokémiai előállítása golyósmalomban

16:50        SZOLNOKI Csenge Tamara, KOVÁTS Éva, NYUL Dávid, PAPP Gábor, J Ferenc, KATHÓ Ágnes, UDVARDY Antal
PTA (1,3,5-triaza-7-foszfaadamantán) tartalmú foszfóniumsók mechanokémiai előállítása
és azok ezüst(I)-ionokkal képzett koordinációs polimerei
Mechanochemical synthesis of water soluble half-sandwich Ru(II)-complexes in a ball mill

17:00        TIMÁRINÉ MAROZSÁN Natália, OROSZ Krisztina, HORVÁTH Henrietta, KATHÓ Ágnes, UDVARDY Antal, PAPP Gábor, J Ferenc
Új Ru(II)- és Ir(I)-N-heterociklusos karbén komplexek előállítása és katalitikus alkalmazásaik
Synthesis and catalytic applications of new Ru(II)- and Ir(I)-N-heterocyclic complexes

17:10        VARGA Petra Regina, KEGLEVICH György
Új α-hidroxi-biszfoszfonát származékok előállításának tanulmányozása Al2O3 felületén
The synthesis of new α-hydroxy bisphosphonate derivatives on alumina

 

Diák-poszterek
 Student Posters

III. terem / III. room
meet.google.com/mtz-nkmd-mmz

Elnök / Chairman: KILÁR Ferenc
Bíráló bizottság  / Reviewing Committe
GÁL Emese, NAGY Levente Csaba, MAJDIK Kornélia

15:00        BAPPAH Dukku Hauwa, NAGY Tibor, KUKI Ákos, RÓTH Gergő, BATURE Ibrahim Amirah, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Etilén oxid-propilén oxid kopolimerek hidrodinamikai sugarának tanulmányozása az összetétel függvényében
Investigation of hydrodynamic radius of ethylene-oxide propylene-oxide copolymers as a function of their chemical compositions

15:10        BATURE Ibrahim Amirah, NAGY Tibor, KUKI Ákos, RÓTH Gergő, BAPPAH Dukku Hauwa, ZSUGA Miklós, KÉKI Sándor
Etilén oxid-propilén oxid poloxamerek karakterizálása MALDI-TOF MS módszerrel
Characterization of Ethylene-oxide propylene-oxide copolymers by MALDI-TOF MS

15:20        BOGA Bíborka, SZÉKELY István, FOCȘAN Monica, PAP Zsolt
Az elektroncsapdázás sajátos esete reakciócentrum/WO 3 (·0,33H2O) és TiO2/WO3(·0,33H2O) rendszerekben
The specific case of electron trapping in reaction centre/WO 3 (·0.33H 2 O) and TiO 2 /WO 3  (·0.33H 2 O) systems

15:30        DARGÓ Gyula, NAGY Sándor, KISSZÉKELYI Péter, BAGI Péter, HUSZTHY Péter, KUPAI József
Királis (tio)négyzetamid organokatalizátorok előállítása és alkalmazása
Synthesis and application of chiral (thio)squaramide organocatalysts

15:40        DEMETER Lóránd, RÁCZ Levente-Zsolt, RÁCZ Csaba-Pál, SÁRKÖZI Melinda, KACSÓ Irén
A kannabidiol-γ-ciklodextrin komplex vizsgálata
Characterization of cannabidiol- γ-cyclodextrin complex

15:50        HORVÁTH Lívia, NAGY Brigitta, NAGY Zsombor Kristóf
Valós idejű spektroszkópiai mérések és kemometriai módszerek alkalmazása gyógyszerkioldódás predikciójára
Development of real-time spectroscopic measurements and chemometric methods for predicting dissolution profiles of  pharmaceutical tablets

16:00        MÁRTON Péter, ALBERT Emőke, NAGY Norbert, TEGZE Borbála, SZABÓ Gabriella Stefánia, HÓRVÖLGYI Zoltán
Kémiailag módosított kitozánbevonatok: felületi és elektrokémiai vizsgálatok
Chemically modified chitosan coatings: surface and electrochemical studies

16:10        MOLNÁR Balázs, DARGÓ Gyula, KISSZÉKELYI Péter, FEHÉR Zsuzsanna, HUSZTHY Péter, KUPAI József
Lipofil oldallánccal módosított cinkona organokatalizátorok
Cinchona organocatalysts modified with a lipophilic moiety

16:20        PÓSA Szonja Polett, DARGÓ Gyula, TÓTH Szilárd, HÁMORI Lilla, HUSZTHY Péter, KUPAIJózsef
Potenciális bioaktivitással rendelkező cinkona alapú organokatalizátorok vizsgálata
Study of cinchona-based organocatalysts with potential bioactivity

16:30        RICHTER Dóra, FEHÉR Zsuzsanna, NAGY Sándor, BAGI Péter, HUSZTHY Péter, KUPAI József
Diszubsztituált aminosavak enantioszelektív szintézise fázistranszfer katalizátorok segítségével
Enantioselective synthesis of disubstituted amino acids in the presence of phase transfer  catalysts

16:40        SZABÓ Róbert, RÁCZ Levente Zsolt, RÁCZ Csaba-Pál, SÁRKÖZI Melinda, KACSÓ Irén
Ikarizid II oldhatóságának növelése tejsavó proteinnel
Solubility increment of Icariside II with whey protein

16:50        VÉSZI Blanka, NAGY Brigitta, NAGY Zsombor Kristóf
Acetil-szalicilsav porok és tiszta hatóanyagot tartalmazó kapszulák kioldódásának jóslása a szemcseméret-eloszlás ismeretében
Predicting the dissolution of acetylsalicylic acid powder and capsules with pure active ingredients depending on the particle size distribution