Szervezeti szabályzat

I. Fejezet 
A Társaság neve, működési ideje és székhelye
1. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) a műszaki és természettudományokkal foglalkozó szakemberek önkéntes belépés által létrehozott szervezete. Társaságunk a hasonló érdeklődésű szervezeteivel együttműködve hozzájárul az ország műszaki-tudományos fejlődéséhez.
2. A Társaság jogi személyiséggel rendelkező, nem anyagi érdekeltségű társadalmi szervezet. 
3. A Társaság működési ideje nem korlátozott. 
     • A Társaság pecsétje (köriratban): ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG, ROMÁNIA. Societatea Maghiară Tehnico-Ştiinţifică din Transilvania. EMT Kolozsvár. CLUJ.
    • A Társaság központi székhelye Kolozsváron van.

 

II. Fejezet
A Társaság tevékenységi területei és célkitűzései
1. A romániai magyar műszaki és természettudományos szakemberek tevékenységének összehangolása. 
    • A tagok tudományos ismereteinek bővítése, szakmai továbbképzése és szakmai kapcsolatainak ápolása.
3. Tudományos konferenciák, szakmai viták, találkozók és vándorgyűlések szervezése.
4. A tudományos kutatás elősegítése – műszaki és természettudományos szakterületen – ösztöndíj-támogatások odaítélése révén
5. Műszaki és természettudományos könyvek és folyóiratok kiadása és terjesztése. A romániai magyar nyelvű műszaki könyvkiadás szakvéleményezése.
    • Műszaki és természettudományos szakkönyvtár működtetése. Helyi és nemzetközi könyvkölcsönzési szolgálat megszervezése
    • Oktatási és oktatástámogatási tevékenységek szervezése, lebonyolítása.
8. Alapítványok létrehozása és pályázatok kiírása.
9. Magyar nyelvű műszaki és természettudományos ismeretterjesztő szabadegyetemi előadások szervezése, kisiparosok szakmai képzése, fiatalok pályaválasztási tanácsadása, szakmai átképzése. Tehetséggondozó szakmai táborok szervezése.
10. Kölcsönös tájékoztatást lehetővé tevő szakértői hálózat adatbázisának létrehozása. Hazai és külföldi ösztöndíjakkal, továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatos információk közvetítése.
11. Számítógépes hálózaton keresztül hazai és külföldi nyilvános adatbankok fejlesztése, elérése és hasznosítása.
12. Felkérésre, szakértői véleményezés készítése különböző szakmai kérdésekben.
    • Kapcsolattartás és együttműködés a romániai magyarság szakmai és érdekvédelmi szervezeteivel. Kommunikációs híd létrehozása Románia, Magyarország és más országok között műszaki és természettudományos téren.
    • A tagok által megvalósított és felajánlott műszaki alkotások iparjogi védelme a Társaság javára.

 

III. Fejezet 
A Társaság tagjai
1. Az EMT tagja lehet bármely nemzetiségű, magyarul tudó műszaki-természettudományos érdeklődésű szakember, vagy bármely jogi személy, aki: 
    • a Társaság célkitűzéseit magáénak vallja;
    • elfogadja a Szervezeti Szabályzatot; 
    • betartja az általános emberi és szakmai etikai normákat;
    • tagdíjat fizet. 
2. A Társaság tagjai hozzájárulnak a szakmai eredmények társadalmi megismertetéséhez és elismertetéséhez. 
3. A tagokat belépési nyilatkozat alapján veszik fel.

 

IV. Fejezet
A tagok jogai
1. Részt vehetnek a Társaság bármely tevékenységén.
2. Alkalmi felhatalmazás alapján képviselhetik a társaságot belföldön és külföldön.
3. Javaslatokat, indítványokat tehetnek.
4. Megkapják a Társaság rendszeres Tájékoztatóját, kedvezményesen jutnak hozzá a Társaság kiadványaihoz. 
5. A Társaság Elnökségébe, illetve a Fiókszervezetek és szakmai közösségek vezető tisztségeibe megválaszthatók.
6. A Társaság választott szerveibe képviselőket jelölhetnek.
7. Igénybe vehetik a Társaság segítségét továbbképzés, tapasztalatcsere megszervezéséhez.

 

V. Fejezet
A tagság megszűnése
1. A tagság megszűnik, ha a tag írásban bejelenti kilépését.
2. A Társaság Fiókszervezetei kizárhatják azt a tagot, akit a tagságra méltatlannak tartanak.
    • A kizárás ellen a Társaság Elnökségénél lehet fellebbezni.
    • Aki nem fizet tagdíjat, az nem választhat és nem választható semmilyen EMT tisztségre.

 

VI. Fejezet
Szervezési kérdések
1. A Társaság tagjai Fiókszervezetekbe tömörülnek és Szakosztályokban tevékenykednek.
2. A Fiókszervezetek létrejöttüket írásban hozzák az Elnökség tudomására. Működésüket az Elnökség jóváhagyása törvényesíti.
3. Az EMT helyi szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatait a Fiókszervezetek bonyolítják le a jelen Szervezeti Szabályzat és a Társaság Pénzügyi Szabályzata szerint.
4. Az EMT-ben önszerveződés útján Országos Szakosztályok hozhatók létre. Az Országos Szakosztályok székhelye bármelyik városban lehet.
5. Az EMT Fiókszervezeteinek vezetői testületét – fiókszervezeti elnök, titkár és tagok – a tagság négyévenként választja meg. A szakmai tevékenységért az Országos Szakosztályok felelősek.
6. Az EMT országos vezető testülete: a Küldöttgyűlés, a Vezető Tanács és az Elnökség.
7. A Küldöttgyűlés
     7.1. A Küldöttgyűlés összetétele: a fiókszervezeti elnökök, az Országos Szakosztályok vezetői, a tagság minden 25 tagjára számított 1-1 küldött, valamint az Elnökség.
     7.2. Elbírálja az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság beszámolóját.
     7.3. Megválasztja az Elnökség, az Ellenőrző Bizottság és az Etikai Bizottság tagjait.
     7.4. A Küldöttgyűlés feladatai:
            • elfogadja, szükség esetén módosítja a Szervezeti Szabályzatot;
            • jóváhagyja a Fiókszervezetek és Országos Szakosztályok létrejöttét, esetleges bírósági bejegyzését és megszűnését;
            • ellenőrzi és felügyeli a Társaság tisztségviselőinek munkáját;
     7.5.    A Küldöttgyűlés évente legalább egyszer ül össze. 
8. A Vezető Tanács
   8.1. A Fiókszervezetek és Országos Szakosztályok elnökeiből, az MMÉV-EMT elnökéből, a Pro Technica Alapítvány elnökéből valamint az Elnökség tagjaiból álló testület, amely a társaság szakmai arcélét határozza meg.
   8.2. Szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az ülés megszervezéséért az Elnökség felel.
   8.3. Két küldöttgyűlés között meghatározza a társaság középtávú stratégiáját.
   8.4. Elfogadja a Társaság költségvetését és éves tevékenységi tervezetét.
   8.5. Ellenőrzi a Társaság szakmai tevékenységét.
9. Az Elnökség
    9.1.  Az Elnökség olyan operatív testület, amely a Társaság Küldöttgyűlése által négy évre megválasztott tisztségviselőkből (elnök, elnökhelyettesek) az Ügyvezető Főtitkárból és az Ügyvezető Titkárból áll.
    9.2.  Az Elnökség feladata két Küldöttgyűlés és Vezető Tanács ülése között a Társaság működésének gyakorlati irányítása:
          • kinevezi az ügyvezető főtitkárt és alkalmazza az ügyvezető titkárság munkatársait
          • kijelöli a Társaság gazdálkodásának alapelveit és javasolja költségvetését;
          • kezdeményezheti Fiókszervezetek, Országos Szakosztályok létrejöttét;
          • javaslatot tesz a következő év kerettervére;
          • szükség esetén módosítja a Társaság Pénzügyi Szabályzatát;
          • szükség esetén módosítja az Ügyvezető Titkárság működési szabályzatát.
    9.3.    A Társaság hivatalos képviselője bel- és külföldön.
    9.4.    Az Elnökség havonta legalább egyszer ülésezik.
    9.5.    Az Elnökség a Küldöttgyűlés és a Vezető Tanács rendkívüli összehívását kezdeményezheti.
    9.6.    Felhatalmazhatja a Társaság tagjait az EMT bel- és külföldi képviseletére.
10. Az EMT vezető testületei 2/3-os jelenlét esetében határozatképesek, döntéseiket a jelenlevők egyszerű szavazati többséggel hozzák.
11. Gazdasági kérdésekben a tisztségviselők jogait a Társaság Pénzügyi Szabályzata tartalmazza.

 

VII. Fejezet 
Tisztségviselők
1. Az elnök:
   • képviseli a Társaságot bel- és külföldön;
   • ellenőrzi az Elnökség, az Ügyvezető Titkárság és az Országos Szakosztályok tevékenységét
   • vezeti a Küldöttgyűlésa Vezető Tanácsés az Elnökség üléseit;
   • tevékenységéért a Küldöttgyűlésnekés a Vezető Tanácsnakfelel.
2. Az elnökhelyettesek:
   • tudományos, kiadói, szervezési és gazdálkodói területeken rendszeresen figyelemmel kísérik, a Társaság tevékenységét;
   • összehangolják és irányítják a rájuk bízott területeken a Társaság tevékenységét;
   • a meghatározott feladatkörben teljes döntési joggal, felelősséggel bírnak;
   • közülük az erre felhatalmazott személy helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén.
3. Az Országos Szakosztályok elnökei:
   • szakmailag irányítják a szakosztály tevékenységét;
4. A Fiókszervezetek elnökei:
   • összehangolják és irányítják a területi szervezetek tudományos, szervezési és gazdálkodási tevékenységeit.
5. A tisztségviselők:
   • A választott elnökségi tisztségviselők (elnök, alelnökök) megbízatása legfeljebb két egymást követő (4 éves) mandátumra szólhat ugyanazon tisztség esetén. Egy mandátumi időszak után újraválaszthatók.
   • Nem lehet EMT tisztségviselő az, akinek magatartása és tevékenysége nincs összhangban a Társaság Etikai Kódexének normáival, illetve az EMT alapvető célkitűzéseivel. Ennek elbírálása az Etikai Bizottság és az Elnökség feladata. A döntés ellen a Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni.
   • A választott tisztségviselők hivatalosan képviselik a Társaságot, ezért bérezésben nem részesülnek, de a képviselethez kapcsolódó költségeiket a Társaság megtérítheti.

 

VIII.   Fejezet
Ügyvezető Titkárság
1. A titkárság látja el a Társaság általános tevékenységéhez tartozó szervezési, ügyviteli és gazdálkodási feladatokat, az Elnökség által kidolgozott Működési Szabályzat alapján.
2. Tevékenységéért az Elnökségnek felel.
3. A titkárság munkatársai a Társaság alkalmazottai.
4. A titkárság munkáját az Ügyvezető Titkár irányítja, aki a titkárság tevékenységében teljes döntési joggal és felelősséggel bír.

 

IX.     Fejezet
Az Ellenőrző Bizottság
1. Az Ellenőrző Bizottság figyelemmel kíséri a Társaság Szervezeti Szabályzata szerinti működését, a rendelkezésére álló eszközöknek meghatározott célokra történő hatékony, célszerű felhasználását, és ellenőrzi a Társaság pénzügyi gazdálkodását. Az Ellenőrző Bizottság rendszeresen tájékoztatja megállapításairól az Elnökséget, és jelentést tesz a Küldöttgyűlésnek.
2. Az Ellenőrző Bizottság 3 tagját a Küldöttgyűlés 4 éves időtartamra választja, elnökét saját soraiból választja. Tagjai a Társaságon belül más tisztséget nem vállalhatnak.
3. Az Ellenőrző Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Vezető Tanács ülésein.
4. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint bárkit bevonhat munkájába. Működésének tárgyi feltételeit az Elnökség biztosítja.

 

X. Fejezet
Az Etikai Bizottság
1. Az Etikai Bizottság figyelemmel kíséri az EMT Etikai Kódexének betartását, és jelzi azokat az eseteket, amikor ettől való eltérést tapasztal. Az Etikai Bizottság megállapításairól rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget, és jelentést tesz tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek.
2. Az Etikai Bizottság három tagját a Küldöttgyűlés 4éves időtartamra választja, elnökét saját soraiból választja. Tagjai a Társaságon belül más tisztséget nem vállalhatnak. 
3. Az Etikai Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Vezető Tanács ülésein.

 

XI. Fejezet
A Társaság anyagi javai 
1. A Társaság anyagi javai a tagdíjakból, részvételi díjakból, támogatásokból, adományokból és egyéb  bevételekből tevődnek össze.
2. A Társaság anyagi javainak kezeléséért az Elnökség felel, a jogilag bejegyzett Fiókszervezetek  anyagi javainak kezeléséért a Fiókszervezet Elnöksége felel.
3. Valamely Fiókszervezet vagy a Társaság megszűnése esetén az anyagi javak hovafordításáról az Elnökség dönt, de a vagyon csak hasonló, a Társaság célkitűzéseivel összhangban álló célokra használható fel.
4. A Társaság erőszakos feloszlatása esetén összes anyagi javai a romániai magyar egyházakra szállnak át, az egyes felekezetek híveinek számával arányosan.

 

Kolozsvár, 2004. február 28.