Statutul Societăţii Maghiare Tehnico Ştiinţifice din Transilvania

 

Cap. I.
Numele, perioada de funcţionare şi sediul Societăţii
1. EMT este o societate care a luat fiinţă pe baza liberului consimţământ al specialiştilor care activează în domeniul ştiinţelor tehnice şi al ştiinţelor naturii. Societatea, în colaborare cu alte societăţi din România cu orientare similară, îşi aduce contribuţia la dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a ţării.
2. Societatea este o organizaţie socială cu scop nelucrativ (non profit), având personalitate juridică.
3. Perioada de funcţionare a Societăţii este nelimitată.
4. Ştampila societăţii (în inscripţie circulară): ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG, ROMÁNIA.- SOCIETATEA MAGHIARĂ TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ DIN TRANSILVANIA. EMT Kolozsvár - Cluj.
5. Sediul central al societăţii este la Cluj-Napoca, b-dul 21 decembrie 1989, nr. 116.

 

Cap. II.
Domeniile de activitate şi scopurile societăţii:
1. Coordonarea activităţii specialiştilor de naţionalitate maghiară din România în domeniile ştiinţelor tehnice şi ale ştiinţelor naturii.
2. Îmbogăţirea cunoştinţelor ştiinţifice şi perfecţionarea profesională ale membrilor, extinderea relaţiilor între specialişti. 
3. Organizarea unor conferinţe ştiinţifice, dezbateri profesionale, întâlniri şi simpozioane de specialitate.
4. Sprijinirea cercetării ştiinţifice - în domeniul ştiinţelor tehnice şi al ştiinţelor naturii - prin acordarea unor burse de specialitate.
5. Editarea şi difuzarea volumelor, revistelor tehnice şi de ştiinţele naturii. Lectorarea cărţilor tehnice editate în limba maghiară în România.
6. Asigurarea funcţionării bibliotecii de specialitate tehnico-ştiinţifică. 
7. Organizarea unor activităţi didactice pentru elevi şi studenţi.
8. Înfiinţarea de fundaţii, intermediere de burse.
9. Organizarea unor cursuri pentru popularizarea ştiinţelor tehnice şi de ştiinţele naturii, cursuri de instruire, perfecţionare şi recalificare profesională.
10. Realizarea unei baze de date privind experţii din domeniul tehnic şi a ştiinţelor naturii.
11. Realizarea unei reţele de calculatoare în vederea accesului la informaţii în bazele de date publice din ţară şi străinătate a membrilor.
12. Elaborarea unor expertize - la cerere - în probleme tehnice.
13. Realizarea unor contacte ştiinţifice în vederea realizării unei punţi de comunicare între România, Ungaria şi alte ţări în domeniile tehnice şi ale ştiinţelor naturii.
14. Obţinerea şi protecţia licenţelor realizate şi /sau oferite de membrii Societăţii în favoarea Societăţii.

 

Cap. III.
Membrii Societăţii
 1. Poate fi membru al Societăţii orice specialist de orice naţionalitate care cunoaşte limba maghiară, are orientare tehnico-ştiinţifică, şi orice persoană juridică care
- îşi însuşeşte scopurile Societăţii
- recunoaşte Statutul Societăţii
- se supune normelor generale etice umane şi profesionale
- plăteşte cotizaţie 
2. Îşi aduc contribuţia la cunoaşterea şi recunoaşterea socială a rezultatelor profesionale.
3. Membrii noi sunt cooptaţi pe baza declaraţiei de aderare.

 

Cap. IV.
Drepturile membrilor Societăţii
 1. Pot participa la orice acţiune a Societăţii.
 2. Pe baza unor împuterniciri ocazionale pot reprezenta Societatea atât în ţară cât şi în străinătate.
 3. Pot prezenta observaţii şi propuneri.
 4. Primesc regulat Buletinul Societăţii, primesc preferenţiat publicaţiile editate de Societate.
 5. Pot fi aleşi în Consiliul Director al Societăţii sau în funcţiile de conducere ale Filialelor locale şi al Departamentelor de Specialitate.
 6. Pot face propuneri pentru organele alese ale Societăţii.
 7. Pot beneficia de ajutorul Societăţii în probleme de instruire şi de organizare a unor activităţi de schimb de experienţă.

 

Cap. V.
Încetarea calităţii de membru al Societăţii
1. Calitatea de membru încetează pentru persoana care cere în scris acest lucru.
2. Filialele Societăţii pot exclude pe acei membrii care au un comportament nedemn pentru această calitate.
3. Cei vizaţi pot contesta excluderea la Consiliul Director.
4. Membrii care nu achită cotizaţia anuală nu au drept de vot şi nu pot fi aleşi în funcţii în cadrul societăţii.

 

Cap. VI.
Probleme organizatorice
 1. Membrii Societăţii se organizează în Filialele locale ale Societăţii şi activează în departamente de specialitate.
 2. Filialele îşi anunţă în scris înfiinţarea lor către Consiliul Director. Funcţionarea lor este legiferată de acesta.
 3. Activităţile de organizare, de evidenţă contabilă şi economică locală sunt conduse de către Filiale pe baza prezentului Statut de funcţionare şi pe baza Regulamentului Financiar.
 4. În cadrul Societăţii pe baza auto-organizării pot fi înfiinţate Departamente de Specialitate pe ţară. Sediul acestor departamente poate fi în orice oraş.
 5. Organul de conducere al Filialei locale compus din preşedinte, secretar şi membrii, este ales din patru în patru ani de către membrii Filialei. Activităţile ştiinţifice sunt coordonate de către Departamentele de Specialitate.
 6. Organele de conducere al Societăţii sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Conducere şi Consiliul Director.

 7. Adunarea Generală
7.1. Compoziţia Adunării Generale: Consiliul Director, preşedinţii Filialelor locale, conducătorii Departamentelor de Specialitate pe ţară, preşedintele MMEV-EMT, preşedintele Fundaţiei Pro Tehnica, şi câte un reprezentant pentru 25 membri al Societăţii.
7.2. Supune la discuţii referatul de activitate prezentat de Consiliul Director şi de Comisia de cenzori.
7.3. Alege membrii Consiliului Director, Comisiei de cenzori şi Comisiei de etică.
7.4. Sarcinile Adunării Generale: 
- aprobă, în caz de nevoie modifică, Statutul Societăţii; 
- ia notă de înfiinţarea sau desfiinţarea Filialelor locale şi Departamentelor de specialitate pe ţară, eventuala înregistrare juridică sau desfiinţarea acestora;
- verifică şi orientează activitatea organelor de conducere al Societăţii; 
7.5. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an.

8. Consiliul de Conducere
8.1. Se compune din preşedinţii Filialelor locale şi Departamentelor de specialitate, preşedintele MMEV-EMT, preşedintele fundaţiei Pro Tehnica, respectiv din membrii Consiliului Director. 
8.2. Se întruneşte în caz de nevoie, dar cel puţin de două ori pe an. Consiliul Director răspunde pentru organizarea şedinţelor Consiliului de Conducere.
8.3. Între două Adunări Generale stabileşte strategia pe termen mediu al societăţii.
8.4. Aprobă bugetul şi programul de activitate anual al societăţii.
8.5. Are rol de supraveghere asupra activităţii profesionale al societăţii.

9. Consiliul Director
9.1. Consiliul Director este format din preşedinte şi doi vicepreşedinţi, secretarul general şi secretarul executiv al societăţii. Este structura de conducere operativă a societăţii.
9.2. Sarcina Consiliul Director în perioada dintre două Adunări Generale şi şedinţe ale Consiliului de Conducere este coordonarea întregii activităţi a Societăţii: 
- numeşte Secretarul General al Societăţii, secretarul executiv şi angajează salariaţii societăţii; 
- jalonează activitatea economică şi propune bugetul;
- poate propune înfiinţarea Filialelor sau Secţiilor de specialitate;
- propune proiecte cadru pentru planul de activitate pe anul următor;
- în caz de nevoie modifică Regulamentul Financiar;
- în caz de nevoie modifică  Regulamentul de Funcţionare a Societăţii.
9.3. Consiliul Director este reprezentantul oficial al Societăţii în ţară şi peste hotare.
9.4. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună.
9.5. Consiliul Director poate iniţia şedinţa extraordinară a Adunării Generale şi al Consiliului de Conducere.
9.6. Poate împuternicii membrii Societăţii ca să reprezinte Societatea în ţară şi peste hotare.
10. Organele de conducere ale Societăţii sunt statutare la o prezenţă de 2/3, deciziile sunt luate cu majoritate simplă.
11. Drepturile membrilor şi al personalului angajat în probleme economico-financiare sunt reglementate de Regulamentul Financiar.

 

Cap. VII
Conducerea Societăţii
1. Preşedintele: 
- reprezintă Societatea în ţară şi în străinătate;
- coordonează activitatea Consiliul Director şi a Secretarului societăţii
- conduce şedinţele Adunării Generale, Consiliului de Conducere şi ale Consiliul Director;
- pentru activitatea sa răspunde în faţa Adunării Generale şi Consiliului de Conducere.
2. Vicepreşedinţii: 
- coordonează şi controlează permanent activitatea Societăţii în domeniul ştiinţific, editorial, organizatoric şi economic;
- coordonează şi controlează activitatea Filialelor în subordine;
- au drept de decizie şi răspundere în domeniile din subordine;
- cel împuternicit dintre ei înlocuieşte preşedintele în absenţa acestuia.
 3. Preşedinţii Departamentelor de Specialitate: 
- coordonează pe plan profesional activitatea Departamentului de Specialitate; 
4. Preşedinţii Filialelor:
- coordonează şi controlează activitatea organizaţiilor teritoriale în domeniul ştiinţific, organizatoric şi economic.
5. Conducerea societăţii
- Persoanele din conducere pot fi alese pentru cel mult două mandate de patru ani consecutive pe o funcţie. Realegerea este posibilă după o perioadă de cel puţin patru ani.
- Nu poate îndeplini funcţie de conducere în societatea EMT persoana a cărei comportament şi activitate nu este în concordanţă cu normele etice ale societăţii, respectiv cu normele de bază a societăţii. Decizia în acest sens aparţine Comisiei de Etică şi Consiliului de Conducere. Contestaţiile se pot adresa către Adunarea Generală.
- Consiliul Director ales este reprezentant legal al societăţii, membrii acestuia nu sunt retribuiţi, dar pot deconta cheltuielile provenite din delegaţii care au a scop reprezentarea Societăţii.

 

Cap. VIII.
Secretariatul Executiv al Societăţii
 1. Duce la îndeplinire toate sarcinile legate de activitatea organizatorică şi economică a Societăţii pe baza Regulamentului de Funcţionare elaborat de Consiliul Director.
 2. Răspunde pentru activitatea sa în faţa Consiliului Director.
 3. Membrii Secretariatului General sunt angajaţii Societăţii.
 4. Activitatea Secretariatului este condusă de Secretarul Executiv, care în activitatea Secretariatului are drept de decizie şi răspundere integrală.

 

Cap. IX.
Comisia de cenzori
 1. Comisia de cenzori urmăreşte funcţionarea Societăţii pe baza Statutului, folosirea corespunzătoare şi eficientă a mijloacelor existente, controlează activitatea economico-financiară a Societăţii. Comisia de cenzori informează periodic Consiliul Director şi înaintează un referat pentru Adunarea Generală despre toate observaţiile sale.
 2. Cei trei membrii ai Comisiei de cenzori sunt aleşi pe 4 ani de Adunarea Generală. Membrii comisiei aleg preşedintele Comisiei. Membrii Comisiei nu pot accepta alte funcţii sociale în cadrul Societăţii.
 3. Membrii Comisiei de cenzori pot participa cu drept consultativ la şedinţele Consiliului de Conducere.
 4. Comisia de cenzori poate coopta la nevoie în activitatea sa orice membru al Societăţii. Condiţiile de funcţionare ale Comisiei sunt asigurate de Consiliul Director.

 

Cap. X.
Comisia de etică
1. Comisia de etică urmăreşte permanent respectarea normelor etice ale societăţii EMT şi semnalează eventualele abateri în acest sens. Comisia de etică informează periodic Consiliul Director şi înaintează un referat pentru Adunarea Generală despre toate activităţile sale.
2. Cei trei membrii ai Comisiei de etică sânt aleşi pe 4 ani de Adunarea Generală. Membrii comisiei aleg preşedintele comisiei. Membrii comisiei nu pot accepta alte funcţii sociale în cadrul Societăţii.
3. Membrii Comisiei de etică pot participa cu drept consultativ la şedinţele Consiliului de Conducere.

 

Cap. XI.
Bunurile materiale ale Societăţii
 1. Bunurile materiale ale Societăţii provin din cotizaţii, donaţii, contribuţii de participare la conferinţe şi simpozioane, sponsorizări.
 2. Pentru gestionarea bunurilor materiale ale Societăţii răspunde Consiliul Director. Pentru gestionarea bunurilor filialelor cu persoană juridică răspunde Consiliul Director Filialei.
 3. În cazul încetării activităţii unei Filiale sau a Societăţii Adunarea Reprezentanţilor are drept de decizie privind utilizarea bunurilor materiale, dar acest capital nu poate fi folosit decât în scopuri ce sunt în concordanţă cu scopurile şi orientarea Societăţii.
 4. În cazul desfiinţării forţate a Societăţii toate bunurile materiale ale Societăţii intră în patrimoniul cultelor de limbă maghiară din România, proporţional cu numărul enoriaşilor fiecărui cult.

 

Cluj-Napoca, la 28 februarie 2004.