In Memoriam Dr. Csibi Vencel József

In Memoriam

Dr. CSIBI VENCEL JÓZSEF

(1945. március 7. – 2019. április 6.)

Mindnyájunkat lesújtott a hír, hogy aki kezdeményezte, létrehozta és 27 éven át folyamatosan szervezte a gépészmérnökök talán egyik legfontosabb magyar nyelvű fórumát – az OGÉT konferenciát, dr. CSIBI VENCEL JÓZSEF egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság alapítótagja és elnökhelyettese, életének 75. évében, 2019. április 6-án Veszprémben csendesen, örökre megpihent.

Csibi Vencel professzor munkássága nagyon összetett. Dolgozott technikusként, mérnökként, oktató és kutatóként és nem utolsó sorban az erdélyi magyar műszaki tudományos tevékenységek szervezőjeként.

Csibi Vencel József 1945. március 7-én született Kolozsváron. Alap- és középfokú tanulmányait szülővárosában végezte. Műszaki tanulmányait a Tehnofrig élelmiszeripari és hőtechnikai gyár műszaki iskolájában kezdte 1965-ben, majd 1968-ban gépgyártó technikusként diplomázott. 1969-ben beiratkozott a kolozsvári Műszaki Főiskolára (akkor Politechnikai Intézet) és 1974-ben gépészmérnöki oklevelet szerzett.

A technikusi képzést követően, 1968 és 1969 között a kolozsvári Unirea Gépgyár technikusa volt, ahol logisztikai feladatokat látott el. A gépészmérnöki oklevél megszerzését követően a nagyenyedi Kohászati Gépgyárban dolgozott, először részleg-, majd osztályvezetőként 1978-ig.

Az ipari vállalatoknál szerzett ismereteit és tapasztalatait az egyetemi oktatásban és tudományos kutatásban szerette volna gyümölcsöztetni, ezért 1978-tól a kolozsvári Műszaki Egyetem oktatója lett, kezdetben, mint tanársegéd, majd 1990-től mint adjunktus. Doktori címet ugyancsak 1990-ben szerzett, a különleges helikoidális fogaskerékhajtások numerikus generálásáról írt tézisével. Ezt követően 1994-től egyetemi docensként, majd 2000-től egyetemi professzorként tanított és kutatott a Kolozsvári Műszaki Egyetemen a 2009-es nyugdíjazásáig. Ezután nyugdíjas tanárként oktatott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karán.

Mindvégig felpártolta a magyar anyanyelvű hallgatókat, oktatókat és kutatókat, segített boldogulni, beilleszkedni, mint diák vagy oktató egy román tannyelvű intézménybe, úgy, hogy magyarságunkból minél többet megőrizzünk. Tanulmányutakat szervezett Magyarországra és Ausztriába, bevont a tudományos munkájába és ösztöndíjakhoz juttatott számos diákot és oktatót.

Doktorátus vezetési jogot 2001-ben szerzett. Kutatói és oktatói pályája során több mint tíz doktorandusznak irányította kutatásait és a téziseik megírását.

Csibi Vencel professzor tudományos munkássága is széleskörű és számottevő. Legfontosabb tudományos kutatási területét a különleges fogaskerékhajtások alkották. Többek között különböző típusú fogaskerékhajtások tervezésével és gyártásával, hajtóművek bolygókerekeinek profilszámításával, méretezésével és szerszámozásával, hajlékony kötésű mechanizmusok tervezésével és gyártásával foglalkozott. Később tudományos érdeklődése felölelte a mechatronikát is, főként működtető rendszereket tanulmányozott és fejlesztett. Oktatói és kutatói tevékenységei nyomán 10 szakkönyvet és egyetemi jegyzetet írt és publikált, egyet egyedüli szerzőként, nyolcat, mint első szerző és egyet, mint a szerzői csoport tagja. Ezekből 4 a hallgatók gyakorlati tevékenységét támogató jegyzet. Kutatásai eredményeit közel 120 közleményben publikálta, melyből mintegy harmincnak első vagy egyetlen szerzője. Több, mint 40 kutatási téma megoldásában vett részt, mint a kutatócsoport vezetője vagy ennek tagja. Kutatásaiból kilenc találmány és egy innováció született.

Csibi Vencel professzor a tudományszervezésben is jeleskedett. Többedmagával 1990-ben megalapította az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaságot, amely a mai napig a romániai magyar műszaki társadalom egyik legfontosabb bástyája. Kezdeményezésére született az Országos Gépész Találkozó, az OGÉT, amelyet először 1990-ben szerveztek meg Székelyudvarhelyen egy maréknyi résztvevővel és amit egészen az elmúlt évig folyamatosan szerveztet és vezetett. Oroszlánrészt vállalt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság tevékenységében, úgy a társaság elnökhelyetteseként, mint az EMT Gépészeti Szakosztályának elnökeként is. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság által kiadott Műszaki Szemle című folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagjaként számos gépészeti lapszámot gondozott. Aktívan részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bizottságának munkájában, úgy bizottsági tagként, mint a bizottság alelnökeként. Tagja volt az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának. Csibi Vencel professzor az MTA Külső Köztestületi Tagja, majd 2010-től az MTA külső tagja, székfoglaló előadására 2011 júniusában került sor az MTA Miskolci Területi Bizottság székházában, „Kutatások a fogaskerékhajtások és a hajlékony kötésű mechanizmusok témakörében címmel.

Hídépítő kulcsszerepe volt abban, hogy az erdélyi magyar műszaki tudományok művelőit csoportosító intézmények eredményesen közreműködhessenek egymással és az anyaországi műszaki tudományossággal.

Tagja volt több más romániai és nemzetközi szakmai szervezetnek is, melyek közül a legfontosabbak a:

Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége Magyarországi Egyesülete; International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms; Romániai Finommechanika és Optika Szövetség; Romániai Gépek és Mechanizmusok Tudományos Szövetség, Kolozsvári Fiók, amelynek ellátta az elnöki tisztségét is; Romániai Mechatronika Szövetség; Romániai Mérnökök Szövetsége; Romániai Robot Szövetség.

Munkásságát, oktatói és kutatói tevékenységét számos kitüntetéssel és díjjal ismerték el:

1998-ban a Miskolci Egyetem a Gépészmérnöki Karának emlékérméjével tüntették ki.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara 1999-ben Tiszteletbeli Miskolci Gépész Erdélybe Kihelyezett Évfolyamtárs-nak nyilvánította.

2004-ben a Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke Bálint Lajos Pro Scientia Technologiae díjban részesítette.
Az Óbudai Egyetem egyik jogelőd intézményének, a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara 2007-ben Bánki Donát-emlékplakettjével tüntette ki, majd az Óbudai Egyetem Honorary Professor kitüntetésben részesítette.
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya 2013-ban Jenei Dezső-emléklap átadásával ismerte el.
A 25. OGÉT alkalmával az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Pro Scientia Transsylvanica – Az Erdélyi tudományért díjjal tüntette ki.

Munkásságával jelentősen előmozdította a közösségi tudományos érdekek érvényre juttatását, az felsőfokú oktatást és a tudományos képzést, a romániai magyar műszaki tudományos közösségek együttműködésének megerősítését, a magyar–román szakmai együttműködés fejlesztését és szorosabbá tételét, valamint a magyar szakmai nyelv ápolását.

Csibi Vencel professzor egy példakép számunkra, halálával nagy veszteség érte a magyar tudományos és műszaki életet, a műszaki felsőoktatás és a mérnökképzés ügyét.

Halálát követően a Nemzetközi Gépészeti Konferencia – OGÉT szervezőbizottsága döntést hozott arról, hogy az általa létrehozott „Főgépész” díjat a professzor emlékére jövőtől Csibi Vencel emlékdíjjá változtatja.

Emlékét kegyelettel megőrizzük! Nyugodjon békében!


Dr. Barabás István