A XXV. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia kötetében megjelenő cikkek formai követelményei

 

Kérjük a cikkek elkészítésekor használja az itt letölthető .docx formátumú sablont,
mely tartalmazza az oldal beállításait (oldalak számozása, élőfej, élőláb),
valamint az alkalmazandó stílus-formázásokat!


A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 6 oldalt, poszterek esetében a 2 oldalt.

Oldal és margók beállítása
A4 papírméret (210x297 mm), 20 mm-es margóbeállítás (jobb, bal, alul, felül).

A címrendszer tagolása

A dolgozat címe magyarul

Times New Roman 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz

Cím angol nyelven!
Times New Roman 16 pt., félkövér, középre igazított, utána 12 pt. térköz

Szerző(k)
Times New Roman 11 pt., dőlt, félkövér, középre igazítva; utána 12 pt. térköz
Szerzők teljes neve (VEZETÉKNÉV kis-kapitálissal).
Több szerző esetében az egyes nevek utáni számmal (felső indexben),

illetve a munkahelyek előtti azonos számmal (felső indexben) történő jelöléssel fejezzük ki az illető hovatartozását.

Munkahely(ek), cím, elérhetőség
Times New Roman 10 pt., normál, középre igazítva, utána 40 pt. térköz

A munkahely pontos megnevezése és székhelye

 

Abstract
Times New Roman 11 pt., dőlt, sorkirt
4–5 soros angol nyelvű rövid összefoglaló

    Magyar nyelvű kivonat nem kell!

Kulcsszavak
Times New Roman, 11 pt., normál, sorkizárt
a szerző(k) megítélése szerinti legfontosabb 5 kulcsszót adjá(k) meg (1 kulcsszó 1 szó, nem kettő)

Fejezetek tagolása

1.
Fejezetcím
Times New Roman 14 pt. félkövér, balra igazított, sorszámozott, előtte és utána 12 pt. térköz

        1.1. Alcím
        Times New Roman 12 pt. félkövér, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz

                   1.1.1. További alcím
                   Times New Roman 12 pt. normál, balra igazított, sorszámozott, előtte 12 pt. térköz

Más formai követelmények:

          Szövegtörzs
          Times New Roman, 11 pt. normál, sorkizárt igazítás, normál sorköz, bekezdés első sora (balról)
          10 mm-el behúzva, az utolsó oldal legalább 2/3-ig betöltve. A bekezdések között ne hagyjon térközt!

          Egyenletek

          Középre igazított, sorszáma zárójelben a sor végére (jobbra zártan) tabulálva, előtte és utána 12 pt. térköz.
          Elkészítésükhöz használja az MS-Equation Editor, vagy MathType egyenletszerkesztő programokat.

          Ábrák (grafikonok, fényképek, rajzok)

          Times New Roman, 11 pt. dőlt, normál sorköz, középre igazított. Az ábrák alatt arab számokkal sorszámozott (1. ábra, 2. ábra ,......, n. ábra) ábraszám,           mellette az ábra magyarázata – dőlt, normál betűkkel.
          Az ábramagyarázat felett (a kép alatt) 6 pont szövegtávolság. Az ábrák számozása a cikkben folyamatos és az első ábra száma egyes (1. ábra).
          Az ábrák nem lóghatnak ki a szövegtörzsből. Helyezze az ábrát a szövegbeli hivatkozáshoz a lehető legközelebb. Az ábrákat és képeket kérjük megfelelő           felbontású JPG, vagy TIFF formátumból beágyazni.Azonos ábrán belül szereplő több grafikai elem elhelyezésekor – hogy azok egymáshoz viszonyított           helyzete ne változzék meg és ne mozdulhassanak el – használja a Csoportosítás (Group) parancsot.

          Ne haszlja az ábrák szöveggel való körbefuttatását!

          Táblázatok
          Számítógépen szerkesztett, középre rendezve. 
          A táblázatok számozása a cikkben folyamatos.

          Ne készítsünk a szövegtükör méretét meghaladó szélességű blázatot!

          Lábjegyzetek
          A lábjegyzetek használata kerülendő, jól helyettesíthető szöveg közti zárójeles megjegyzéssel!

          Irodalmi hivatkozások
          A szövegtörzsben – gondolategység után (pont vagy vessző előtt) – szögletes zárójelbe helyezett számmal utalunk az
          irodalom forrásra. Ha egyszerre többre, akkor vesszővel választjuk el. Az cikk végén az irodalmi utalásokat
          sorszámozva, a szerzők ABC sorrendjében adjuk meg. Times New Roman, 10 pt. normál, normál sorköz,
          balra igazított.

          A hivatkozott irodalmat az alábbi módon kérjük megadni:

          Könyv(ek) esetén: Sorszám (mindenféle zárójel nélkül), a szerző(k) neve (kis kapitális betűvel), a ki- adási idő,
          utána kettőspont: a könyv címe (dőlt betűvel), a kiadó neve, össz oldalszám, a kiadás helye.
          Cikk esetén: Sorszám, a szerző(k) neve (kis kapitális betűvel), a megjelenés éve, utána kettőspont: a cikk címe,
          a kiadvány (folirat) címe (dőlt betűvel), folyóiratnál évszám/szám (félkövér számokkal), a hivatkozott cikk első és
          utolsó oldala hosszú kötőjellel, a kiadás helye.
          A sorokat az irodalom esetében nem kell rendezni, azt a szerkesztő végzi el.

Megjegyzések

          ‒ A dolgozat szövegezésénél MS Word for Windows (‘97, vagy 2000) szövegszerkesztőt használjon.
          ‒ Semmiféle szövegalak-formázót („tabulátor”) ne használjon!
          ‒ Az írásjelek (pont, vessző, kettőspont, stb.) elé a szövegben ne tegyen szóközt, utánuk viszont mindig.
          ‒ Használja az automatikus elválasztást.
          ‒ Kezdő idézőjelnek az Alt-0132 kódot használja („), míg záró idézőjelnek az Alt-0148 kódot (”).
          ‒ A nagy kötőjel és a gondolatjel kódja Alt-0150 (–).
          ‒ A szövegben idézett vagy említett személyek CSALÁDNEVEIT kérjük kis-kapitális betűkkel írja.
          Ha lehetséges, kelje a magyar (szak)szóval tolható idegen kifejezések használatát.
          Ellenőrizze a szöveg helyesírását.
          Élőfej, élőláb haszlatát kérjük mellőzni.
          ‒ A cikket nem kell oldalszámozással ellátni!

Az e-mailen küldendő állomány mérete MS Word formátumban (*.doc, *.docx) nem haladhatja meg az 5 Mb-t.
Nagyobb állományok esetében használjon tömörítő programokat (zip, rar, arj).

Amennyiben a szerző(k) nem tartják be a megadott formai követelményeket, a szerkesztő fenntartja azon jogát, hogy a kötet szerkesztésekor 24 órás haladékkal visszaküldje a dolgozatot átszerkesztésre.
A kéziratok tartalmáért a szerző teljes felelősséggel tartozik!