Archívum

A folyóirat célja, hogy publikációs felületet teremtsen a matematika, műszaki- és természettudományok, valamint az ipar történetével foglalkozó Kárpát-medencei kutatók számára. 

Tudomány- és ipartörténeti folyóirat / Journal of History of Science and Industry. 2004 és 2011 között a Műszaki Szemle folyóirat melléklete (1–9. szám), 2012-től önnállósult (a 10. számtól).

2018-tól csak online jelenik meg.

A Historia Scientiarumban megjelenő cikkek formai szerkesztéséhez használják az itt letölthető sablont.

Honlapunkon a Historia Scientiarum folyóirat  2015-től megjelent számai –  az indexelő szolgáltatások által kezelt, általuk a nemzetközi hivatkozási adatbázisokba is bekerülő – referált folyóiratként (peer-review) is megtekinthetőek.

2022

Tartalomjegyzék

2021

Tartalomjegyzék

Változó számjegyeink

MIHOLCSA Gyula                                                                                                              1-34
 

Klauzál József és a szögharmadolás

SZABÓ Péter Gábor                                                                                                        35-37
 

Szász József (1782–1812) kéziratos ásványtani táblázatai a Teleki Tékában

VICZIÁN István                                                                                                                 38-49
 

Pathi Nagy Sámuel (1770–1810) szellemi világa – könyvtárának jegyzéke alapján

VICZIÁN István                                                                                                                 50-65

2020

Tartalomjegyzék

Kazincbarcika sütőiparának története

ANDI Andrea, KÖVESDI Zoltán, POLGÁRI László                                                          1-13
 

Bors Károly geodéziai műszertervező (1906-1975)

ANTAL Ákos                                                                                                                      14-31
 

Városi református templomok régi toronyóráira vonatkozó adatok Partium területéről

EMŐDI András                                                                                                                  32-56

 

2019

Tartalomjegyzék

BOTH Mária Gabriella                                                                               1

Tájkép és tudomány a felvilágosodás korában

Landscape and Science in the Age of Enlightenment

Peisajul și știința în epoca iluminării

 

CSORBA F. László                                                                                       6

Vitalizmus a 20. század fordulóján

Vitalism at the turn of the 20th century

Vitalismul la începutul secolului XX

 

FERENC Márta, LŐRINCZ Annamária, OLÁH-GÁL Róbert                      13

Adalékok Wald Ábrahám életrajzához

Additions to Abraham Wald's biography

Adăugări la biografia lui Abraham Wald

 

HOLLÓ Csaba                                                                                               20

Ki volt a Budavári Alagút tervezője?

Who was the designer of the Budavár Tunnel?

Cine a proiectat tunelul Budavár?

 

PÁPAY László                                                                                               32

Emléktáblák a Szegedi Tudományegyetem,
Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékén

Commemorative Plaques at University of Szeged,
Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology

Plăci comemorative la Departamentul de Mineralogie, Geochimie
1și Petrologie a Universității din Szeged

 

SZABÓ Péter Gábor                                                                                     42

A fejszámoló Bolyai Farkas

Farkas Bolyai as a Mental Calculator

Farkas Bolyai și calculul mintal

 

KÁSA Zoltán                                                                                                  49

In memoriam Weszely Tibor

2018

Tartalomjegyzék

Hevesi Attila                                                                                                             1

Strömpl Gábor (1865–1945) és a magyar földrajzi (földtudományi) szaknyelv

Gábor Strömpl (1885–1945) and the Hungarian Geographical Terminology

Gábor Strömpl (1865–1945) și terminologia geografică maghiară

 

 

Miholcsa Gyula                                                                                                       9

Erdély napórai

The Sundials of Transylvania

Cadrane solare din Transilvania

 

 

Both Mária Gabriella                                                                                          16

A népvándorlásokról Teleki Pál nyomán

About Migrations According to Teleki Pál

Despre migrație după Teleki Pál

 

 

Csorba F. László                                                                                                  22

Történeti szemlélet a természettudományok tanításában

Historical Wievpoint in the Teaching of Sciences

Punct de vedere istoric în predarea științelor naturale

 

 

Pápay László                                                                                                         27

A mecseki kőszénbányászat és a mélyművelés kockázatai

Coal Mining and Risks Linked to Their Underground Mining Operations
in the Mecsek Mountains (SE Transdanubia, Hungary)

Mineritul de cărbuni din Munţii Mecsek şi riscurile exploatării subterane

 

 

Lőrincz Annamária, Oláh-Gál Róbert                                                              35

A lineáris algebra meghonosodása Erdélyben (Ki tanított először lineáris algebrát Erdélyben?)

The Spreading of Linear Algebra in Transylvania (Who First Taught Linear Algebra in Transylvania)

Răspândirea algebrei lineare în Transilvania (Cine a predat pentru prima dată algebră lineară în Transilvania)

 

2017

Tartalomjegyzék

A tartalomból:

 

MADARAS Lászlóné      3

Magyar matematikus, a 18. század egyik legnevesebb európai színvonalú tankönyvírója
Hungarian Mathematician one of the Most Prominent European-level Textbook Writer of the 18th Century
Matematician maghiar, unul dintre cei mai însemnați autori de manuale de nivel european din secolul al 18-lea
               

MIHOLCSA Gyula         9

„Jön az üstökös!”
„The Comet is Coming!”
„Vine cometa!”

 

2016

Tartalomjegyzék
In memoriam Dudich Endre (1934. január 27–2016. november 3.)
Wanek Ferenc
3
Feketeházy János életpályája
Holló Csaba
5
Cseke Vilmos matematikus élete és munkássága
Kása Zoltán
13
Bolyais jogásztanárok síremlékei
a kolozsvári Házsongárdi temetoben
Kokoly Zsolt
21
A középkori sóbányászat egy,
a bányászattörténet számára eddig ismeretlen helye,
oklevelek és helynévanyag tükrében
Wanek Ferenc
34

2015

Tartalomjegyzék
Toronyóra felállítása Szilágysomlyón 1857-ben
Emődi András
3
Koncepcióváltás a 19/20. század fordulóján az ipari építészetben
Holló Csaba
25
Teller Edéről mondták  – pályatársak, barátok, ellenségek véleménye
Varga János
33
Néhány jelentős erdélyi földtudományi személyiség idei kerek évfordulója
Wanek Ferenc
45

2014

Tartalomjegyzék
Vályi Gyula budapesti meghívása 
Oláh-Gál Róbert, Veress-Bágyi Ibolya
3
Tudományos örökség átmentése – V. rész
Szőcs Huba László
8
Negyven éve hunyt el Gergely Jenő matematikus
Kása Zoltán
14
Bartha Gyula baróti matematikus Vályi Gyulához írt levelei
Oláh-Gál Róbert
25
Személyes emlékek Peter L. Hammerről
Vizvári Béla
34

2013

Tartalomjegyzék
250 éve indult a magyarországi műszaki felsőoktatás, a diplomás mérnökképzés
Holló Csaba
3
Kiegészítések három matematikus életrajzához
Oláh-Gál Róbert
13
1815 és 1840 közötti pest–budai belvárosi sörfőzdék:
A funkcionális célépítészet kezdetei
Pilsitz Martin
28
Jurcsák Tibor tudományos hagyatéka
Wanek Ferenc
37

2012

Tartalomjegyzék
Adatok a bihari erdőfelmérések történetéhez (a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség uradalmához tartozó erdők az 1811-1821 közötti széküresedéskor)
Emődi András
3
Réthy Mór és Farkas Gyula ügyködése, egy Bolyai-utód megsegítéséért
Oláh-Gál Róbert
20
Tudományos örökség átmentése - IV. rész
Szőcs Huba László
23
Éveim
Boér Lászlóné Léber Margit
32
A szentegyházi vashámor
Szilágyi József, Mészáros Sándor, Szilágyi Botond
39

2011

Tartalomjegyzék
Egy német-angol utazó feljegyzései bányászatunkról 1730-ból
HOLLÓ Csaba
2
Tudományos örökség átmentése – III. rész
SZŐCS Huba László
17
Ny. I. Lobacsevszkij életrajzához
(Ny. I. Lobacsevszkij halálának 150. évfordulójára)
G. M. Polotovszkij
25
Fogalom-meghatározások az 1860 és 1910 közötti budapesti gyárépítészetben
PILSITZ Martin
37
Tartalomjegyzék
Külföldön született vagy oda emigrált magyar származású tudósok élete, életműve 
Tudományos örökség átmentése - II. rész
SZŐCS Huba László
3
Brassai Sámuel, a kolozsvári egyetem első matematikaprofesszora
OLÁH-GÁL Róbert, SÁNDOR József
9
Bolyai Farkas hőtana
„A meleg ... fekete világosság, azaz a’ világos sugárnak fekete stamenje”
GÜNDISCHNÉ GAJZÁGÓ Mária
23
BGL-konferenciasorozat: rövid történeti áttekintés
JENKOVSZKY László, TARICS Zoltá
32
A MaCS konferencia első tizenöt éve
KÁSA Zoltán
36

 

2010

Tartalomjegyzék
A vegyészet valamint a természettudományok alábecsülése, és a tudomány gúzsbakötése  – I. A vegyészet szerepének és jelentőségének lekicsinylése, a kémia „válsága”
Muzsnay Csaba
3
Hogyan került Schlesinger Lajos Kolozsvárra?
OLÁH-GÁL Róbert
16
A Bolyaiak a Nemzetiben Miklós Jenő 1935-ben bemutatott színművéről
SZABÓ Péter Gábor
23
Tudományos örökség átmentése Magyarországon vagy külföldön született, magyar származású, egyetemi oktatók, tudományos kutatók élete és életműve I. rész
SZŐCS Huba László
31
Különleges műszaki megoldások a belső égésű motorok fejlődésének kezdeti időszakából
SZUNYOGH Gábor, HORVÁTH Sándor
40

2009

Tartalomjegyzék
Szőcs Huba László
Gaál Sándor, a polihisztor
3
Borbély Éva
Számítógépek megjelenése a magyar gazdaságban
11
Dávid Lóránt
Egy földtanász-polihisztor a XIX. századból: Kovács János (1816–1906)
18
Kása Zoltán
A Ferenc József Tudományegyetem kezdete és vége
24
Oláh-Gál Róbert
A Ferenc József Tudományegyetemen matematikából doktoráltak listája
28
Szabó Péter Gábor
A Ferenc József Tudományegyetem Szegeden (1921-1940)
34
Dvorácsek Ágoston
A fizika oktatása a Bethlen Kollégiumban a kezdetektől a XX. századig
39

2008

Tartalomjegyzék
Wanek Ferenc
Az Erdélyi-medence földgáztelepeinek és azok felszíni jeleinek ismerete Nyulas Ferenc halálától, az 1908-as (újbóli) felfedezésig
3
Kovács Lehel István
A számítógépes grafika története
17
Makai Zoltán, Pásztai Ottó
Nagyvárad ipartörténete
26
Oláh-Gál Róbert
Villanások Fejér Lipót kolozsvári éveiből
37
Oláh-Gál Róbert
Bolyai Gergely Kolozsvár vonzásában
40
Oláh-Gál Róbert
Román nyelvű kézirat a Bolyai János kézirati hagyatékában
43

2007

Tartalomjegyzék
Oláh-Gál Róbert
Gyászbeszéd Kiss Elemér temetésén
3
Berényi Zsuzsanna Ágnes
A szabadkőműves Farkas Gyula
6
Balázs Márton, Szenkovits Ferenc
Az erdélyi magyar matematikusok, csillagászok és informatikusok tudományos munkássága az 1945–1990 időszakban
22
Kása Zoltán
Vályi Gyula temetése
38

2006

Tartalomjegyzék
Filep László 
Nemzetközi matematikai kongresszusok 1950-ig
3
Kiss Elemér 
Bolyai Farkas és Bolyai János kapcsolatáról
8
Egyed Emese
Iskoladráma? Filozófia? Bolyai Farkas drámáiról
16
Muzsnay Csaba
Apáczai Csere János, az erdélyi magyar tannyelvű egyetemi oktatás létrehozásának és a magyar szaknyelv kialakításának előharcosa
26

2005

Tartalomjegyzék
Kása Zoltán
In memoriam Filep László
3
Oláh-Gál Róbert
Dokumentumok Bolyai János szülőházáról és eredeti sírhelyéről
4
Szenkovits Ferenc
Hell Miksa
13
Wanek Ferenc
Az erdélyi földgáz felfedezésének igaz története
27

2004

Tartalomjegyzék
Munkácsy Katalin 
A nem-euklideszi szemléletmód történeti előzményei
11
Oláh-Gál Róbert 
Séta a marosvásárhelyi Református temetőben
15
Oláh-Gál Róbert 
Bolyai János kézirata a Sturm-tételről
18
Oláh-Gál Róbert 
Bólya, az idők sodrában
21
Filep László 
Szemelvények Riesz Frigyesnek Riesz Marcellhez írott leveleiből
26
Szabó Péter Gábor 
Jákob botja
39
Szabó Péter Gábor 
Pávay Vajna Miklós levele unokájához, Bolyai Farkashoz
43