Fabinyi Rudolf élete és munkássága

Fabinyi Rudolf (1849-1920) a kolozsvári m. k. tudományegyetem
kémia professzorának élete és munkássága

                                                                                                                Fabinyi Rudolf                          

Fabinyi Rudolf, a budapesti egyetem magántanára, 1878-ban, 17 pályázó közül, nyeri el és kapja meg kinevezését a kolozsvári m.k. Tudományegyetem elméleti és gyakorlati vegytan tanárává. A hivatali eskü letétele után veszi át a régi vegytani intézet vezetését, mely ekkor még düledező házikó, a gubernium gazdasági célokat szolgáló kis épületében, az egyetem későbbi központi épülete helyén.

Az 1879/80-as tenévet, már mint a matematikai és természetudományi kar dékánja nyjtja meg. Igazolván kitűnő tudását, szervezőkézségét ezt a tisztséget egyetemi évei alatt még 9-szer tölti be, a dékáni éveket követően, mint dékánhelyettes működik. A századfordulón 1899/1900 tanévben az egyetem rektora, majd két éven át rektorhelyettese.

Meggyőződése, hogy az oktatás, csak az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolálsával lehet sikeres, vallja: a kémiát csak laboratóriumokban lehet megtanulni.

Javaslatára 1881-ben engedélyezik és megkezdik az Erdélyi Múzeum egylettől bérelt (mostani Mikó kert) területén egy új Vegytani Intézet építését, melynek alapkövét ünnepélyesen helyezik el 1981. október 17-én. Az alapkőbe zárt üvegdobozban, az egyetem akkori kiadványait, tantervét, szabályzatát, valamint az épület tervrajzát helyezik el. Az elhelyezett emlékokmány kutyabőrre írva tartalmazza, hogy az építkezés I Ferenc József király idején, Haller Károly rektor, Réthy Mór dékán és Fabinyi Rudolf közreműködésével kezdődött. Az ünnepségen Fabinyi latin jelmondatot mondott: Neved, híred, dicsőséged örökre fennmaradjon.

A Vegytani Intézet

 

Vegytani Intézet

A háromszintes épület alagsorában gépszoba, műhelyek, gőzkazán, raktárak, míg a földszinten analítikai labor, (38 diák számára), doktoránsok laboratóriuma, szerves laborok, mérlegszoba és tanári lakások helyezkedtek el. Az emeleten nagy előadóterem 174 hallgató számára, előkészítő szoba, ruhatár, igazgatói lakások voltak. Az intézetet kiemelte a korabeli hasonló intézmények sorából a fűtés, világítás, szellőzés, vízvezetékek korszerűsége. Itt valósították meg az első elektromos átvitelen alapuló szellőzőrendszert, ebben az intézetben létesült Kolozsváron, az első elektromos világítás és szerelték fel az első vetítőlámpa berendezést.

Fabinyi Rudolf nevéhez kapcsolódó kiemelkedő eredmények:
- eredményes kutató tudós a kémia számos területén. A szerves kémia úttörője főleg kinolin származékokkal foglalkozott, módszert dolgozott ki a naftalinos oldatban levő szerves vegyületek molekulasúlyának meghatározására, szénalapú tüzelőanyag-elemet szerkesztett. Számos publikáció és szabadalom kapcsolódik kutatói tevékenységéhez. 1893-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választotta, később akadémiai doktori rangot kap;

- sikeres oktató: 43 éven keresztül a kolozsvári egyetemen kutatóvegyészek, kémiatanárok, gyógyszerész és orvostanhallgatók generációit tanítja;
- létrehozza az első magyar nyelvű kémiai folyóiratot Vegytani Lapok néven, melynek kiadója és szerkesztője. A lap Kolozsváron jelenik meg 1882-től, az évfolyamok az Egyetemi Könyvtárban megtalálhatóak;
- részt vesz a Magyar Kémikusok Egyesületének megalakításában 1907-ben, melynek első elnöke;
- Kolozsvár városának fontos közéleti szereplője.

71 éves korában hunyt el, sírhelye a budapesti Fiumei úti (Kerepesi) temetőben van, sírját egy egyszerű mészkőtábla jelzi, melyen csupán neve, születése és halálának évszáma áll.

Fontos feladatunknak tekintjük, itt Kolozsváron, emlékét tisztelettel megőrizni, munkásságát, előre mutató gondolatait megismertetni diákságunkkal, a város lakóival. Megszívlelendők az oktatásról kialakított elképzelései: Általában úgy az elméleti, mint a gyakorlati oktatásban a főczélt nem az ismeretek nagy halmazának a közlése képezi, hanem inkább mérsékeltebb körű tananyag lehető kiaknázása, a hallgató tudományos érzékének intensivus felköltésére és megszilárdítására s önálló természettudományi gondokozásának a kifejlesztése.

Fabinyi Rudolf emléktáblájának leleplezésére 2019. október 24-én, 18 órától kerül sor az egykori Vegytani Intézet épületében, a Mikó-kertben, melyre mindenkit szeretettel várunk!


 

Dr. Majdik Kornélia
az EMT Kémia Szakosztályának elnöke